തെരുവിൽ അലഞ്ഞുനടക്കുന്ന സ്ത്രീയെ NMPC Trsut ഏറ്റടുത്തു

തെരുവിൽ അലഞ്ഞുനടക്കുന്ന സ്ത്രീയെ NMPC Trsut ഏറ്റടുത്തു

തെരുവിലൂടെ വ്യത്തിഹീനമായ രീതിയിൽ അലഞ്ഞുനടന്നിരുന്ന സ്ത്രീയെ NMPC Trust ഏറ്റടുത്തു.ഇവർക്ക് സംസാര ശേഷിയും ഇല്ലാ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *