മലപ്പച്ചേരിയിലെ മലബാര്‍ പുനരധിവാസ കേന്ദ്രത്തിലെ അന്തേവാസികള്‍ക്ക ഓണസദ്യ ഒരുക്കി

മലപ്പച്ചേരിയിലെ മലബാര്‍ പുനരധിവാസ കേന്ദ്രത്തിലെ അന്തേവാസികള്‍ക്ക ഓണസദ്യ ഒരുക്കി

ബേക്കല്‍ ഫോര്‍ട്ട് ലയണ്‍സ് ക്ലബ്ബിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ പുനരധിവാസകേന്ദ്രത്തിലെ അന്തേവാസികള്‍ക്കായി ഓണസദ്യ ഒരുക്കി. മലപ്പച്ചേരിയിലെ മലബാര്‍ പുനരധിവാസ കേന്ദ്രത്തിലെ അന്തേവാസികള്‍ക്കാണ് ഓണസദ്യ ഒരുക്കി നല്‍കിയത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *