മുത്തു പുതിയ ജീവിതത്തിലേക്

മുത്തു പുതിയ ജീവിതത്തിലേക്

കാസറഗോഡ് നഗരത്തിൽ നയിക്കളോടൊപ്പമിരുന്ന് എച്ചിൽ കുമ്പാരങ്ങളിൽനിന്നും ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മുത്തു എന്നാ യുവാവിനെ സാമൂഹിക സേവകനായ മോഹനൻ മാങ്ങാടിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ NMPC Trustട്രസ്റ്റിൽ എത്തിച്ചു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *