രക്ത പരിശോധന ക്യാമ്പ് നടത്തി.

രക്ത പരിശോധന ക്യാമ്പ് നടത്തി.

കാസര്‍ഗോഡ് ജില്ലാ ജനമൈത്രി പോലീസിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ നീലേശ്വരം മലപ്പച്ചേരി ന്യൂ മലബാര്‍ പുനരധിവാസ കേന്ദ്രത്തിലെ വയോജനങ്ങള്‍ക്കായി ജനുവരി 7ന് മെഡിക്കല്‍ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിക്കും. ഇതിന് മുന്നോടിയായി ഇവിടെ അന്തേവാസികള്‍ക്കായി രക്ത പരിശോധന ക്യാമ്പ് നടത്തി.

നീലേശ്വരം മലപ്പച്ചേരി ന്യൂ മലബാര്‍ പുനരധിവാസ കേന്ദ്രത്തിലെ വയോജനങ്ങള്‍ക്കായികാസര്‍ഗോഡ് ജില്ലാ ജനമൈത്രി പോലീസിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ മെഡിക്കല്‍ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു.വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലെ വിദഗ്ദര്‍ ക്യാമ്പില്‍ പങ്കെടുത്തു. ക്യാമ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ജില്ലാപോലീസ് മേധാവി അന്തേവാസികള്‍ക്കൊപ്പം ഭക്ഷണം കഴിച്ചാണ് മടങ്ങിയത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *