വീൽചെയർ നൽകി

വീൽചെയർ നൽകി

കരിമ്പിൻ എച്.എസ്.എസ് കുമ്പയിപ്പള്ളി സ്കൂളിലെ 1997 sslc ബാച് അംഗങ്ങൾ ന്യൂ മലബാർ പുനരധിവാസ കേന്ത്രത്തിലെ അംജിതിന്ന് വീൽചെയർ സമ്മാനിച്ച്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *