2വർഷത്തെ ചികിത്സക്ക് ശേഷo അസുഖം മാറി വീട്ടുകാർ കൊണ്ടു പോകുന്നു.

2വർഷത്തെ ചികിത്സക്ക് ശേഷo അസുഖം മാറി വീട്ടുകാർ കൊണ്ടു പോകുന്നു.

ബേവിഞ്ച ടൗണിൽ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു നടന്നിരുന്ന ഇയാളെ പോലീസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ന്യൂ മലബാർ പുനരധിവാസ കേന്ദ്രത്തിൽ എത്തിച്ചു.2വർഷത്തെ ചികിത്സക്ക് ശേഷo അസുഖം മാറി വീട്ടുകാർ കൊണ്ടു പോകുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *