ഗൗരി അന്തർജ്ജനം ഇനി സ്വന്തം കുടുംബത്തിലേക്ക്

ഗൗരി അന്തർജ്ജനം ഇനി സ്വന്തം കുടുംബത്തിലേക്ക്

തെരുവിൽ അലഞ്ഞു നടന്നിരുന്ന ഗൗരിയെ പോലീസും നാട്ടുകാരുമാണ് @ കുടുബത്തിൽ എത്തിച്ചത്. എം.എം. ചാക്കോയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അവരുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് അയച്ചു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *